Instruktioner

Ansökan av stipendium från SFUB för år 2018

Ansökan kan endast lämnas med gällande ansökningsformulär på denna webbplats. SFUB tar inte emot ansökningar på annat sätt.

Observera sista ansökningsdag!

Din ansökan måste vara SFUB tillhanda senast sista ansökningsdag.

Säkerställa att samtliga efterfrågade uppgifter är ifyllda och ansökan sparad senast sista ansökningsdag. Efter detta datum stänger SFUB ditt ansökningsformulär. Om din ansökan inte är komplett då kommer den inte kunna behandlas!

En kvittens på sparad ansökan kommer från stipendium@sfub.se. Denna adress kan inte användas för att skicka in ansökningar eller bilagor.

Information om perioder och sista ansökningsdag finns under fliken Stipendium.

Förutsättningar som gäller för att vara behörig att söka stipendium

  • Stipendier delas huvudsakligen ut till personer med lärarexamen.
  • För att vara berättigad att få stipendium bör man ha varit verksam inom det pedagogiska fältet några år efter examen.
  • Den som under något av de fem senaste åren fått stipendium från SFUB kan normalt inte erhålla nytt stipendium.

Ansökan om stipendium är personlig

Ansökan om stipendium är personlig och ska lämnas av samtliga sökande.

Det är inte tillåtet att medarbetare, skolledning eller kommunledning utformar och lämnar in ansökningar i någon annans namn. Samtliga ansökningar kontrolleras. Missbruk leder till att aktuella ansökningarna förkastas, varvid även ansökningar från övriga kollegor i skolan/kommunen kan riskera att bli ogiltiga.

Om ansökan beviljas kommer fortsatt dialog för utbetalning av stipendium ske via inloggning med BankID.

Stipendier kan endast sökas individuellt

Från stipendieår 2018 har tidigare möjlighet att ansöka stipendium för en grupp som söker för ett gemensamt ändamål slopats. Det hindrar inte stipendiater att samordna sin kompetensutveckling genom att företa resor och studiebesök gemensamt.

Det betyder att SFUB från och med stipendieåret bara tar emot individuella ansökningar.

Riktlinjer med högsta belopp för ett stipendium

Sällskapet tillämpar följande riktlinjer med högsta belopp för ett stipendium:

  • För resa inom Norden och Baltikum 8000 kr
  • För övriga Europa inklusive hela Turkiet och Israel 12000 kr
  • För resa utanför Europa 16000 kr

Om att fylla i ansökningsformuläret

Öppna formulärets sektioner och besvara samtliga efterfrågade uppgifter.

Det är möjligt att spara en delvis ifylld ansökan och återkomma vid senare tillfälle för att fylla i det som saknas. Det gör du med knappen “Spara ansökan” i ansökningsformuläret. Notera att fält markerade med asterisk (*) måste fyllas i innan du kan spara din ansökan.

När dina uppgifter är sparade får du både en kvittens på skärmen och ett mail med en unik länk till ditt ansökningsformulär. Spar denna länk! Med denna kan du återkomma senare och komplettera din ansökan.

När din ansökan är komplett anger du det genom att markera rutan “Jag är klar med min ansökan, SFUB kan behandla den som komplett.” som återfinns ovanför knappen “Spara ansökan”.

En automatisk sparfunktion används. Om du avbryter ett ifyllande – avsiktligt eller oavsiktligt – kommer formuläret automatiskt fyllas nästa gång ansökningsformuläret laddas (om samma webbläsare användas). Om du önskar återställa formuläret och rensa alla fält gör du det med en knapp längst ned i formuläret.

Med knappen “Skriv ut din ansökan” kan du skriva ut en kopia på ansökan, välj PDF eller en ansluten skrivare.

Utformning av ansökan

Angiven e-post används som unik identitet för inlämning och behandling av din ansökan. Använd därför alltid samma e-postadress vid all kontakt med SFUB.

I ansökan ska ändamålet/syftet med stipendiet beskrivas. Ansökan måste vara väl beskriven och visa på vilket sätt studieresan kan få betydelse för undervisningen i skolan. Motivera hur ett stipendium kan skapa kompetensutveckling.

En relativt detaljerad plan för resan/studiebesöket ska utarbetas i vilken ska framgå tidpunkter, resmål/besöksorter samt en beräkning av den totala kostnaden för den planerade resan.

För ansökningar som avser organiserade kurser eller studieresor – t ex Anglolang språkresor – skall det i ansökan framgå vem som organiserar kursen eller resan.

Reserapport 

Samtliga stipendiater ska efter genomförd resa/aktivitet lämna in en reserapport.

Erfarenheter från genomförda studieresor används för att både utveckla den egna undervisningen och för att delge andra pedagoger vunna kunskaper. Stipendiater ska senast en månad efter genomförd studieresa inkomma med sin reserapport. SFUB kan komma att publicera hela eller delar av dessa på hemsidan.

Policy för hantering av lämnade uppgifter

Kontroll av lämnade uppgifter

SFUB förbehåller sig rätten att kontrollera de uppgifter som lämnats i ansökan med berörda skolor och lärosäten. I vissa fall kan också kompletterande information begäras från den sökande.

Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras i övrigt i samband med tilldelning av stipendium behandlas av SFUB för administration och fullgörelse av föreningens stadgar. Med behandling menas insamling, registrering, lagring, sammanställning samt bearbetning. Uppgifter som behandlas för administration lämnas inte ut till någon utanför SFUB.

SFUB följer Datainspektionens instruktioner om personuppgiftslagens hanteringsregler, omfattande även EU:s Dataskyddsdirektiv (GDPR) som träder i kraft 28 maj 2018. De tjänster som SFUB använder för insamling av uppgifter behandlar dessa inom EU.

Publicering av reserapporter

Stipendiater ska senast en månad efter genomförd resa/kurs/motsvarande lämna in en reserapport. SFUB kan komma att publicera hela eller delar av denna på hemsidan. Ansökande lämnar i samband med denna ansökan sitt godkännande att SFUB får hantera stipendiaternas personliga information på sådant sätt som krävs för att publicera reserapporter.