Välkommen till SFUB!

SFUB kommer inte att utlysa några stipendier för stipendieåret 2021

SFUB:s direktion har den 26 augusti och den 21 oktober beslutat att inte utlysa några stipendier för 2021. Skälet är den pågående Coronapandemin och osäkerheten rörande dess utveckling.

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) är ett gammalt sällskap som bildades 1822. Sällskapet hade då till syfte att verka för en allmän folkbildning.

SFUB hette från början Sällskapet för växelundervisningens befrämjande, där växelundervisning syftade på den undervisningsform där äldre skolelever under en lärares ledning undervisade sina yngre kamrater. Syftet var att göra det möjligt att undervisa ett stort antal elever samtidigt, vilket sågs som ett sätt att avhjälpa bristen på allmän skolundervisning.


I dag är sällskapet verksamt främst genom att dela ut stipendier till lärare, skolledare och övrig högskoleutbildad pedagogisk personal för studieresor utomlands.

Hen-med-böcker

Sällskapet finansierar och genomför även återkommande konferenser i samarbete med andra organisationer.